Z. P. U. AUTO TRUCK SPYRA
Polityka prywatności
w Z.P.U. AUTO TRUCK SPYRA Jan Spyra w Mikołowie


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.spyra.com.pl (zwany dalej: „Serwisem”). Polityka prywatności zawiera informacje o administratorze danych oraz podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniniach osoby, od której zbierane są dane osobowe, a także określa zakres wykorzystywanych plików cookies. Definicje użyte w Polityce prywatności:
Administrator danych/ Administrator Serwisu/Właściciel Serwisu – rozumie się przez to Jana Spyrę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z.P.U. AUTO TRUCK SPYRA Jan Spyra z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Staromiejska 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 6351048656, REGON: 272938942, zwany dalej SPYRA
Użytkownik Serwisu – osoba odwiedzająca Serwis
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.spyra.com.pl (zwany dalej: „Serwisem”). SPYRA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.


§ 1 Jak zbieramy dane?
1. Dane osobowe Użytkownika zbierane są w przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie.
2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
3. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.


§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, SPYRA wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu przygotowania i wysłania odpowiedzi do Użytkownika.
2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.


§ 3 Przetwarzanie zebranych danych
1. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych przepisów prawa, w zależności od zakresu realizowanego obowiązku.
2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Z.P.U. Auto Truck Spyra.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67).
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Posiada Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
8. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W takiej sytuacji niepodanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
9. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, to ich podanie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


§ 4 Mechanizm cookies, adres IP
1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez SPYRA za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SPYRA usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.
2. SPYRA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
3. SPYRA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu, mapy wskazującej lokalizację siedziby SPYRA, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
d) statystyki tworzone są również przez serwer na którym znajduje się Serwis
4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Edge;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.
6. SPYRA może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez SPYRA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SPYRA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.


§ 5 Dostęp do danych
1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy SPYRA.
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”


§ 6 Zabezpieczenia
1. SPYRA stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. SPYRA zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w SPYRA są chronione zgodnie z przepisami RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. SPYRA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: formularz@spyra.com.pl.
3. Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2019.

Strona główna | Firma | Wyroby | Galeria | Usługi | Kontakt © 2024 Z. P. U. AUTO TRUCK SPYRA
ul. Staromiejska 2; 43-190 Mikołów
tel.: 32 322 59 57
góra strony